https://wwwmullersohneco.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/04/GDPR-EU.jpgSkriv ut

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Detta ställer ökade krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter.

Vid kontakter med oss förekommer att personuppgifter överlämnas. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person.

Den lag som reglerar hanteringen av personuppgifter är Dataskyddsförordningen även kallad GDPR (EU General Data Protection Regulation). Inom vårt verksamhetsområde regleras hantering av personuppgifter även genom Patient­datalagen.

Här beskriver vi de riktlinjer som F. Ad. Müller Söhne AB (Müller Söhne) tillämpar för behandling av våra patienters personuppgifter. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Våra allmänna riktlinjer kring personuppgifter

De allmänna riktlinjerna innebär att Müller Söhne alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke.

Den lagliga grund med vilken vi hanterar personuppgifter är de rättsliga förpliktelser i form av krav den svenska sjukvården ställer på vår verksamhet för att vi skall ha möjlighet att verka som vårdgivare.

Insamling av personuppgifter

Müller Söhne kan få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon etc, eller genom att Müller Söhne får uppgifter från patientens vårdkontakter i samband med att remisser utställs till oss som vårdgivare.

Vår hemsida muellersohne.se kan besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besök­aren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket på hem­sidan, hur lång tid besöket på hemsidan varar och vilka sidor som besöks.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Müller Söhne via hemsidan genom att t ex skicka meddelanden eller boka mottagningstid.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som vårdgivare arbetar vi huvudsakligen med Sveriges landsting och kommuner som uppdragsgivare. Även ögonsjukhus och andra organisationer som verkar inom ögon­sjukvårds­området kan vara våra uppdragsgivare.

Vi behandlar de personuppgifter som kravställs från våra uppdragsgivare och som är nödvändiga för att bedriva verksamheten på ett adekvat sätt. Detta innefattar personens personnummer, namn, postadress, telefonnummer, e-postadess och ev kontaktperson. I samband med ett besök på någon av våra mottagningar behandlas uppgifter om besökstiden såsom plats, behandlande ocularist, typ av ögonprotes och vilket landsting personen tillhör vid besöket.

Vi lagrar inga andra uppgifter relaterade till personens hälsa, behov av andra vårdinsatser eller liknande uppgifter.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Gallring av personuppgifter

Müller Söhne bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs avidentiferas dessa så att de inte kan härledas till någon person.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och före­skrifter (t.ex. till landsting, ögonsjukhus och läkare), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna information.

Meddelanden och utskick

Personuppgifter kan komma att användas för utskick av patientinformation såsom informa­tion om mottagningstider, meddelanden om förändringar angående krav på remiss, införande av patientavgifter och liknande information från vården.

För de personer som motsätter sig att motta denna typ av information kan detta ordnas genom att meddela oss på kontaktuppgifterna nedan.

Utskick via e-post görs enbart när berörd person i förväg har lämnat sitt medgivande.

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientuppgifterna.

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns hos oss. Du har även rätt att få en kopia av samtliga uppgifter.

Få dina personuppgifter rättade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i våra register har du rätt att få dina uppgifter rättade. Du har också rätt att få vissa uppgifter borttagna från våra register.

Klagomål

Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst ta kontakt med oss och inge klagomål. Vi kommer då att utreda det inträffade och åtgärda de fel eller brister klagomålet avser.

Återkalla ditt samtycke

Då personuppgifter som behandlas av Müller Söhne enligt dataskyddsförordningen insamlas med rättslig förpliktelse så snart en person fått en ögonprotes av oss kan inte samtycke åter­kallas med mindre än att patientdatalagens krav på att bevara personuppgifter i en journal­handling uppfyllts.

Om du efter det att patientdatalagens krav på att bevara personuppgifter i en journal­handling uppfyllts har du rätt att få dina personuppgifter borttagna.

Hur kontaktar du oss?

F. Ad. Müller Söhne AB ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

F. Ad. Müller Söhne AB
Personuppgiftsansvarig
Järnåkravägen 3
SE-222 25  Lund

Telefon:        046-25 01 32
E-post:          info@muellersohne.se
Web:             www.muellersohne.se